สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำโขง” ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มลุ่มน้ำโขง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  “กลุ่มลุ่มน้ำโขง” ณ โรงแรมเลย พาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่การอ่านแผนที่ และตีความหมายแผนที่ ทดลองใช้ GPS...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องสร้อยทอง3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  “กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่การอ่านแผนที่...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ห้องบอลรูมซี โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำมูล” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561 “กลุ่มลุ่มน้ำมูล"

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่การอ่านและตีความหมายแผนที่ ทดล


อ่านทั้งหมด