อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” โดยมีจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี ณ...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง

เรียนเชิญเข้าร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” ณ ห้องสร้อยเพชร 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 โดยหน่วยงานท้องถิ่นจะได้ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำมูล” ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่การอ่านแผนที่...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องไพลิน โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำปิง-ยม” ณ ห้องไพลิน โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  “กลุ่มลุ่มปิง-ยม” ณ โรงแรมนวรัตน์ เฮอริะเทจ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่การอ่านแผนที่...


อ่านทั้งหมด