อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม” โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม จังหวัดกำแพงเพชร

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม” ณ ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 โดยหน่วยงานท้องถิ่นจะได้ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำโขง”  โดยมีจังหวัดเลย...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" กลุ่มลุ่มน้ำโขง จังหวัดเลย

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 โดยหน่วยงานท้องถิ่นจะได้ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” โดยมีจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" กลุ่มลุ่มน้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561   โดยหน่วยงานท้องถิ่นจะได้ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด