เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

  ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ก ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7” ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร...


อ่านทั้งหมด

13-15 พฤศจิกายน 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล” ณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ สสน.ได้มีการพิจารณาว่าหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์...


อ่านทั้งหมด

31 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องบุปผารูม โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”  ณ ห้องบุปผารูม โรงแรมเสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ณ ห้องบุปผารูม โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562 โดยองค์ความรู้ที่หน่วยงานท้องถิ่นจะได้รับจากการมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้คือ ร่วมกันจัดทำแผนที่ความ


อ่านทั้งหมด

16-18 ตุลาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำมูล ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

16-18 ตุลาคม 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำมูล”  ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 29...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำมูล จังหวัดร้อยเอ็ด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ณ ห้องประดับเงินโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 โดยองค์ความรู้ที่หน่วยงานท้องถิ่นจะได้รับจากการมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้คือ ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด