สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด กลุ่มไลน์ "สัมมนาน้ำตำบล 2561" ได้แล้ววันนี้

สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด กลุ่มไลน์ "สัมมนาน้ำตำบล 2561"  ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะ และติดต่อ-สอบถาม 


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

สสนก. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาในครั้งนี้เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้จากการสัมมนา 2...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องอมราวดี 2 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2560 สสนก. ได้จัดสัมมนาและลงพื้นที่ปฏิบัติงาน “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ”ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และ สภาเกษตรตำบล พื้นที่ลุ่มน้ำลำเซ จังหวัดยโสธร ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ร่วมกับข้อมูลอุทกวิทยา ร่วมกันวางแผนโครงการ/แนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และจัดทำผังน้ำ...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 สสนก. ได้จัดสัมมนาและลงพื้นที่ปฏิบัติงาน“การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และ สภาเกษตรตำบล พื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ร่วมกับข้อมูลอุทกวิทยา ร่วมกันวางแผนโครงการ/ แนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และจัดทำผังน้ำ...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ซี เค คอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 สสนก. ได้จัดสัมมนาและลงพื้นที่ปฏิบัติงาน“การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และ สภาเกษตรตำบล พื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่าน จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ร่วมกับข้อมูลอุทกวิทยา ร่วมกันวางแผนโครงการ/ แนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และจัดทำผังน้ำ...


อ่านทั้งหมด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 สสนก. ได้จัดสัมมนาและลงพื้นที่ปฏิบัติงาน“การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และ สภาเกษตรตำบล พื้นที่ลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ร่วมกับข้อมูลอุทกวิทยา ร่วมกันวางแผนโครงการ/ แนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และจัดทำผังน้ำ...


อ่านทั้งหมด