เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรอบที่ 1" ปี 2563 กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน จังหวัดศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ " 

 "กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน จังหวัดศรีสะเกษ " ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 กันยายน พ.ศ.2563

 พัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น

  • เพื่อประยุกต์ใช้อุปกรณ์สำรวจเชิงพื้นที่ และทดลองปฏิบัติงาน
  • เก็บพิกัดโดยใช้ GPS Mobile Application 
  • สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการใช้เครื่องมือสำรวจ GNSS CORS และ UAV
  • เก็บข้อมูลพื้นที่ด้านวิศวกรรม พื้นที่รับประโยชน์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ
  • นำข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนาม ด้วยโปรแกรม Quantum GIS : QGIS

 

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมควรเตรียมมาด้วย ดังนี้

  •  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
  • โทรศัพท์มือถือ Smartphone
  • ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ / โครงสร้างทางด้านทรัพยากรน้ำ / ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ / แผนพัฒนาท้องถิ่น