1 - 3 กันยายน 2563 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่1" กลุ่มลุ่มน้ำทะเลหลวง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1 - 3 กันยายน 2563 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่1" กลุ่มลุ่มน้ำทะเลหลวง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1  โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา      มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน 17 ท่าน 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สสน. ได้ดำเนินงานร่วมวางแผนพัฒนาโครงการหน่วยงานท้องถิ่น      สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล อย่างต่อเนื่อง ในการนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ การจัดทำผังน้ำระดับตำบล ลงสำรวจพื้นที่รวมถึงการทดลองใช้เครื่องมือสำรวจ GNSS CORS และ UAVและวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำ 

รวมไปถึงให้คำแนะนำในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงได้ เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน