17-20 ธันวาาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 
ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7” ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 256 / พื้นที่ดำเนินงาน 900 ตำบลทั่วประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดีนั้น

ในการนี้ สสน. ได้จัดร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร