16 - 18 กันยายน 2563 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่1" กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน ณ องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

16 - 18 กันยายน 2563 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่1" กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ    มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน 13 ท่าน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สสน....


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรอบที่ 1" ปี 2563 กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน จังหวัดศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ "   "กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน จังหวัดศรีสะเกษ " ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 กันยายน พ.ศ.2563  พัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจภูมิป


อ่านทั้งหมด

1 - 3 กันยายน 2563 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่1" กลุ่มลุ่มน้ำทะเลหลวง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1 - 3 กันยายน 2563 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่1" กลุ่มลุ่มน้ำทะเลหลวง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1  โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา      มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน 17 ท่าน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สสน....


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรอบที่ 1" ปี 2563 กลุ่มลุ่มน้ำห้วยดางเดียว จังหวัดร้อยเอ็ด

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ "   "กลุ่มลุ่มน้ำห้วยดางเดียว จังหวัดร้อยเอ็ด " ณ ห้องประชุมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ.2563  พัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจภูมิ


อ่านทั้งหมด

17-20 ธันวาาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

  ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7” ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร...


อ่านทั้งหมด

27-29 พฤศจิกายน 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล" ณ ห้องประชุมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดศรีร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล” ณ ห้องประชุมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดศรีร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สสน.ได้มีการพิจารณาว่าหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มเทศบาลตำบลอุ่มเม้า...


อ่านทั้งหมด