อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น กลุ่มลุ่มน้ำโขง จ.เลย ปี 2561


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง ปี 2561


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น กลุ่มลุ่มน้ำมูล จ.อุบลราชธานี ปี 2561


สื่อวีดิทัศน์แนะนำโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี 2561


สารคดีน้ำตำบล ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น


ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน..สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" จังหวัดยโสธร


ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน..สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" จังหวัดขอนแก่น


ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน..สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" จังหวัดพิจิตร


ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน..สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" จังหวัดพะเยา


สารคดีน้ำตำบล เพราะน้ำคือชีวิต "รู้ข้อมูล" "รู้แนวคิด" "จัดการน้ำ"

เรื่องราวการติดตามของกลุ่มตำบลตัวอย่างที่มีแนวคิดจัดทำโครงการในพื้นที่หน่วยงานของตนในเรื่องของการจัดการน้ำ โดยนำองค์ความรู้และแนวคิดจากการที่ได้มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลกับทาง สสนก. จากการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ โปรแกรม QGIS, การทำแผนที่ การทำผังน้ำ และแก้ไขแผนที่ได้ง่ายๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อ พัฒนาศักยภาพ ในการบำรุง ดูแล รักษา ทรัพยากรแหล่งน้ำ จัดทำโครงการด้วยตนเอง จนประสบผลสำเร็จ และนำไปต่อยอดสร้างเครือข่ายในพื้นที่หน่วยงานท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียง  
ดูทั้งหมด

สื่อการสอนการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ Quantam GIS 2.18