อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น กลุ่มลุ่มน้ำขี จ.กาฬสินธุ์ ปี 2562


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น กลุ่มลุ่มน้ำยม-น่าน จ.อุตรดิตถ์ ปี 2562


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น กลุ่มลุ่มน้ำมูล จ.ศรีสะเกษ ปี 2562


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล จ.ศรีสะเกษ ปี 2561


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม จ.กำแพงเพชร ปี 2561


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำโขง จ.เลย ปี 2561


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำมูล จ.อุบลราชธานี ปี 2561


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง ปี 2561


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น กลุ่มลุ่มน้ำมูล จ.ศรีสะเกษ ปี 2561


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม จ.กำแพงเพชร ปี 2561


สื่อการสอนการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ Quantam GIS 2.18